Archipelag Skarbów: Wyprawa Odkrywców

W związku aktualną sytuacją w szkolnictwie związaną z epidemią COVID19 i wynikającym z niej reżimem sanitarnym wprowadziliśmy możliwość realizacji warsztatów i programów profilaktycznych w trybie online. Zastosowane przez nas rozwiązania są oparte na dwustronnej interakcji między prowadzącymi i uczniami pracującymi w trybie zdalnym oraz prezentacji multimedialnej  Program Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców został opracowany na podstawie wybranych elementów rekomendowanego programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów oraz doświadczeń wyniesionych z ogólnopolskiej akcji Nawigacja w kryzysie – Chroń siebie, wspieraj innych, której ważnym elementem były badania przeprowadzone przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej opublikowane w raporcie Młodzież w czasie epidemii oraz cykl zajęć online. Działania te zostały docenione przez Ministerstwo Zdrowia, Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reprezentującej System Rekomendacji Programów Profilaktycznych. Działania te miały miejsce w okresie pierwszego etapu kwarantanny od kwietnia do czerwca br. Podstawowym celem proponowanego działania jest wsparcie psychiczne młodzieży i pomoc w odnalezieniu się w obecnej sytuacji, a zarazem skierowanie ich uwagi na kluczowe z punktu widzenia nastolatka cele życiowe. Wzmocnienie tej perspektywy jest jednym ze sposobów pozytywnego i bezpiecznego przejścia młodych ludzi przez obecną sytuację kryzysową. Drugim celem działania jest pomoc dorosłym (rodzicom, nauczycielom) w pełnieniu funkcji wychowawczej i profilaktycznej w obecnej rzeczywistości. Za pomocą nowoczesnych narzędzi i interesujących treści możliwe jest realne wsparcie wychowawców w ich pracy. Organizacja zajęć: Programu Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców wersji online jest prowadzony z każdą klasą indywidualnie. Odbiorcą warsztatów mogą być klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Każda klasa pracuje trzy godziny lekcyjneNa realizację programu przewidziane są maksymalnie dwa kolejne dni. Każdego dnia można przeprowadzić zajęcia z dwoma klasami. Szkolenia dla rady pedagogicznej i rodziców odbywają się po zajęciach z uczniami w godzinach uzgodnionych ze szkołą również w trybie online. Każde ze spotkań dla dorosłych trwa około jednej godziny zegarowej. Informacje techniczne: Realizacja programu w formie zdalnej wymaga uzgodnienia ze szkołą platformy, na której będą się odbywać zajęcia. Realizujemy zajęcia na szkolnej platformie TEAMS, lub zapraszamy na własną platformę ZOOM Rekomendujemy własną platformę ZOOM. W tym przypadku konieczne jest spotkanie organizacyjne online z oddelegowanymi pracownikami szkoły na platformie prowadzących, w drugim przypadku, pracy na TEAMS osoba odpowiedzialna z ramienia szkoły za organizację programu zaprasza prowadzących na spotkanie organizacyjne na swojej platformie. Spotkania organizacyjne odbywają się w uzgodnionym wcześniej terminie przed realizacją programu dla uczniów. Dla prawidłowego przebiegu zajęć niezbędne jest przygotowanie uczniów przez wychowawców do aktywnego i możliwie pełnego uczestnictwa w zajęciach. Wychowawca jest moderatorem spotkania, prowadzący są gośćmi klasy, w której realizowany jest program.  

I BUILT MY SITE FOR FREE USING