10 May

Program profilaktyki zintegrowanej Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa (w skrócie: Gwiazda Mocy), powstał w Instytucie Profilaktyki Zintegrowanej jako nowoczesna propozycja wspierania rozwoju młodzieży w wieku 12-13 lat ze względu na to, że:

  • W wieku 12-13 lat (wczesna faza okresu dojrzewania) młodzież wymaga szczególnego wsparcia dorosłych – jest szczególnie zagubiona i podatna na różne wpływy;
  • Brakuje programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży 12-13-letniej;
  • Rodzice, szkoły i samorządy zgłaszały do nas potrzebę nowego programu;
  • IPZIN ma doświadczenie w tworzeniu programów, które są wsparciem dla rodziców, umacniają autorytet pozytywnych dorosłych w oczach młodzieży, a zarazem są dobrze przyjmowane przez młodzież;
  • IPZIN potrafi tworzyć programy skuteczne, oparte na wynikach badań naukowych oraz szerokim doświadczeniu praktycznej pracy z młodzieżą;

Program opracowano, poddano pilotażowi oraz ewaluacji formatywnej w 2018 roku w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Program Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa został opracowany zgodnie z założeniami modelu profilaktyki zintegrowanej (S. Grzelak, 2009). Stanowi on uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Dzięki szerokiemu zakresowi treści oraz szerokiemu spektrum przewidywanych efektów program pełni rolę czynnika wiążącego i podsumowującego inne elementy Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki oraz Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego. W tworzeniu programu wykorzystano 12-letnie doświadczenie jego twórców w realizacji innych działań opartych o model profilaktyki zintegrowanej, zwłaszcza doświadczenie wdrażania programu „Archipelag Skarbów”.Program jest przeznaczony dla uczniów klas 7 szkół podstawowych (z możliwością udziału klas 6) . Dzięki specjalnym badaniom naukowym przeprowadzonym przez Instytut w 2018 roku program jest dobrze dostosowany do zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych trzynastolatków.

Celem programu jest wzbudzenie w uczestnikach wiary we własne możliwości i zachęcenie ich do podjęcia drogi ku realizacji najpiękniejszych i najgłębszych marzeń. W trakcie programu młodzież będzie zachęcana do wierności mądrym zasadom życiowym i będzie zdobywała umiejętności potrzebne do wyboru dobrego kierunku w życiu – w tym także umiejętność pomagania innym i proszenia o pomoc, gdy jest się w potrzebie. W trakcie programu młodzież ćwiczy umiejętność odróżniania dobra od zła oraz prawdy od fałszu. Jest to potrzebne do tego, by siódmoklasiści nie ulegali namowom do przemocy, łamania prawa, korzystania z narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu czy pornografii.

Program wzmacnia rolę rodziny w oczach dzieci i ugruntowuje autorytet rodziców. Dzięki temu, że ten zupełnie nowy program wciąż jest fazie udoskonalania, każdą realizację prowadzi zespół autorów pod kierunkiem dr. Szymona Grzelaka.Merytoryczny nadzór nad programem Gwiazda Mocy sprawuje Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, do którego zadań należy m.in. monitorowanie jakości, prowadzenie szkoleń i superwizji dla trenerów, a także stałe prowadzenie cyklicznych badań nad młodzieżą w wieku 12-13 lat w celu aktualizacji danych naukowych dotyczących pozytywnego potencjału i zachowań problemowych młodzieży.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej jest wyłącznym właścicielem programu Gwiazda Mocy. Program Gwiazda Mocy może być realizowany tylko i wyłącznie przez podmioty uprawnione przez Instytut na podstawie udzielonej czasowej licencji. 


Spotkanie z Rodzicami

          Z badań jakie prowadzimy jak i własnych doświadczeń wiemy, że dobry kontakt i relacja z rodzicami jest bardzo ważnym aspektem chroniącym młodzież przed zachowaniami ryzykownymi. Bazując a tej wiedzy, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu dla rodziców do programu Gwiazda Mocy. Szczegółowy termin tego spotkania poda Państwu szkoła.
          W trakcie spotkania prezentowany jest zakres celów programu  Gwiazda Mocy. Prowadzący omówi wyniki badań nad młodzieżą, podpowie, jak skutecznie włączać przekaz profilaktyczny do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położony jest na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania będą mogli otrzymać wskazówki w jaki sposób rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach poszukiwania tożsamości i realizacji marzeń. Spotkanie z rodzicami trwa 1–1,5 godziny lekcyjnej i ma formę wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. Udział w spotkaniu umożliwi Państwu świadome podjęcie decyzji odnośnie uczestnictwa dziecka w programie, ewentualnie wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące programu bezpośrednio u trenerów jak i wzmocni działanie profilaktyczne realizowanego programu.

Dokładniejsze informacje znajdują się w ofercie w załączniku oraz na stronie IPZIN (https://ipzin.org/gwiazda-mocy/)


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING