16 Nov
16Nov

Najważniejsze informacje o programie

Archipelag Skarbów ® to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży w wieku 13-16 lat, opracowany i nadzorowany przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), który ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów profilaktycznych oraz prowadzeniu badań nad młodzieżą. 

Program jest prowadzony przez ludzi z pasją, którzy łączą profesjonalizm z zaangażowaniem na rzecz dobra młodzieży. Trenerzy Archipelagu Skarbów® stają się wiarygodni dla nastolatków, dzięki temu, że sami żyją w zgodzie z tym, co przekazują młodzieży. 

Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Są to wartości, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka, a ich znaczenie dla młodzieży potwierdzają badania naukowe (CBOS, 2016). 

Badania prowadzone przez IPZIN oraz doświadczenia pracy w szkołach pokazują, że większość nastolatków ma pozytywne podejście do życia. Młodzież tę trzeba jednak umacniać w ich dobrych wyborach. Z kolei ta część młodzieży, która się pogubiła, potrzebuje poważniejszego wsparcia i czeka na nie. Trenerzy programu pomagają młodym odkryć ogromny pozytywny potencjał, który znajduje się w każdym z nich. Pomagają też nastolatkom uwierzyć, że w ich życiu możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień i marzeń, chociaż może to wymagać trudów i wyrzeczeń. Doświadczenia Archipelagu Skarbów® pokazują, że młodzież nie boi się wymagań, wysiłku, pracy nad sobą. Potrzebuje tylko zachęty i zrozumienia, że „opłaca się” te wyrzeczenia ponieść, jeśli dzięki temu można osiągnąć najważniejsze życiowe cele. 

Naszym celem jest wzmacnianie przekazu wychowawczego rodziców, którzy w świetle badań IPZIN są wskazywani przez zdecydowaną większość nastolatków jako najważniejsi przewodnicy życiowi. Pracując z młodzieżą podkreślamy wagę więzi z rodzicami i rodziną oraz pomagamy jej zrozumieć dobre strony rodzicielskich wymagań. 

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia, łącząc atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Pokazujemy znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Uczymy jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Ukazujemy piękno sfery seksualności zachęcając jednocześnie młodzież do czekania z kontaktami seksualnymi – optymalnie aż do czasu, gdy będą gotowi zawrzeć trwały związek.

W trakcie programu młodzież nie jest w żaden sposób zachęcana do ujawniania swoich osobistych doświadczeń. Z badań nad młodzieżą wiadomo jednak, że w tej grupie wiekowej część młodzieży podejmowała już różne zachowania ryzykowne czy problemowe. Trenerzy programu szczególną wagę przykładają do tego, by mówić o tych zachowaniach w sposób nieoceniający tych młodych ludzi, którzy mogą już mieć za sobą takie doświadczenia (np. kontakt z narkotykami, upijanie się, wczesne kontakty seksualne). Młodzież tę zachęcamy do zmiany stylu życia dodając im wiary w ich możliwości. Przykładamy wagę do tego, by zdrowy styl życia proponować racjonalnie argumentując, ale jednocześnie go nie narzucać. Takie podejście jest i uczciwsze, i skuteczniejsze. 

Program opiera się na autorskiej koncepcji profilaktyki zintegrowanej opracowanej przez dr Szymona Grzelaka, która stanowi podstawę wszelkich działań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (więcej informacji o tej koncepcji znajduje się w „Szczegółowym opisie programu Archipelag Skarbów®”)


Wysoka jakość programu

Program Archipelag Skarbów® jest realizowany od 12 lat na terenie całej Polski. Obecnie jest to około 400 realizacji rocznie dla niemal 40 000 odbiorców. Spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, co potwierdzają zbierane w archiwum programu wyniki ankiet wypełnianych po jego zakończeniu. W roku szkolnym 2017/2018 oceny uczestników programu (w skali 1-6) były następujące: 

● Młodzież (40 645 uczestników) – średnia ocena 4,90 

● Rodzice (3130 uczestników) – średnia ocena 5,53 

● Nauczyciele (1740 uczestników) – średnia ocena 5,76 


Cele programu

Cele programu wpisują się w działania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W zakresie treści wychowawczych związanych z miłością, rodziną i rozwojem psychoseksualnym program jest zgodny z podstawą programową przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Przeprowadzone w latach 2007-2008 badania ewaluacyjne wykazały m.in. następujące efekty programu: 

● ograniczenie korzystania z narkotyków i picia alkoholu przez młodzież, 

● wzrost asertywności w odmawianiu alkoholu i narkotyków,

● ograniczenie myśli samobójczych wśród dziewcząt,

● ograniczenie korzystania z pornografii przez chłopców, 

● dojrzalsze postawy wobec miłości i seksualności,

● obniżenie odsetka młodzieży podejmującej wczesne kontakty seksualne,

● poprawę relacji między uczniami w klasach uczestniczących w programie (lepszy klimat klasy).

 Program Archipelag Skarbów® znajduje się w bazie programów rekomendowanych prowadzonej w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, gdzie został oceniony na poziom II (w skali I - III) - “dobra praktyka”. System rekomendacji jest prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (więcej informacji na stronie: www.programyrekomendowane.pl).

 Zaproszenie na spotkanie z rodzicami 


Tematyka spotkania dla Rodziców: 

● Komunikacja z nastolatkiem w okresie dorastania – czynniki wspierające; 

● Program Archipelag Skarbów jako przestrzeń do wzmocnienia kompetencji rodzinnych – tematyka programu, symbole programu, wyniki badań. 

Szczegółowe informacje o dniu, godzinie i miejscu spotkania przekaże Państwu szkoła, razem ze specjalną zgodą, której podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego jest niezbędne do tego, by Państwa dziecko mogło wziąć udział w spotkaniu.


Pozostałe informacje o programie 

Podmiotem realizującym projekt w naszej szkole jest Fundacja Profilaktyka z Pasją. Podmiot ten jest uprawniony do realizacji programu Archipelag Skarbów® w oparciu o ważny certyfikat, wydany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. 

Zapraszamy też do odwiedzenia strony internetowej przygotowanej specjalnie dla Rodziców uczniów biorących udział w programie: www.rodzice.archipelagskarbow.eu

Wzór zgody rodziców na udział w programie (szkoła może przyjąć inną formę zbieranina gody)

Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING